Kategoriat
Sopimuksen sitovuus Sopimuksen syntyminen Yksityiset pysäköintialueet

KKO:2010:23: Oliko kuljettaja auton pysäköimisellä sitoutunut taulujen tarkoittamaan sopimukseen?

Tapauksessa oli kysymys siitä, että auto oli pysäköity yksityiselle alueelle, johon oli asetettu opastetauluja, joiden mukaan pysäköinti oli sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan saaneille. A kiisti valvontamaksun suoritusvelvollisuuden syntymisen yksityisen pysäköinninvalvojan opastetaulun ohittamisen sillä perusteella, että yksityisellä pysäköinninvalvojalla ei ollut oikeudellista perustetta määrätä tai kerätä valvontamaksua. Lisäksi A:n mukaan mitään sopimusta valvontamaksun määräämisestä ja keräämisestä ei […]

 470 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Kuluttajan passiivisuus Kuluttajansuoja Määräaikainen sopimus Oikeudenkäyntimenettely Sopimusehtojen sääntely

KKO:2011:77: Saako sopimussuhteen jatkuminen uutena määräaikaisena sopimuksena perustua kuluttajan passiivisuuteen?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko sopimusehto kohtuuton asiassa, jossa teleoperaattori oli käyttänyt kuluttajien kanssa matkapuhelinliittymistä tekemissään sopimuksissa ehtoa, jonka mukaan sopimus jatkui määräajan kuluttua umpeen uuden määräaikaisen sopimuskauden, jollei kuluttaja irtisanonut sopimusta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan sopimuksen jatkuminen uutena määräaikaisena sopimuksena ei voinut perustua kuluttajan passiivisuuteen, koska vaarana oli sopimuksen jatkuminen epähuomiossa kuluttajan […]

Kategoriat
Kiinteistökaupan esisopimus Kiinteistön luovutuksen muoto Pakottava muotomääräys Tuomioistuimen ratkaisun purkaminen

KKO:2020:75: Kiinteistökaupan esisopimuksen pakottavan muotomääräyksen ohittaminen ja lainvastainen sovinto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, tuliko käräjäoikeuden ottaa kiinteistökaupan esisopimuksen muotovirhe viran puolesta huomioon sekä jättää vahvistamatta sopimus, jossa ei noudatettu kiinteistökaupan esisopimusta. Käräjäoikeudessa oli ollut irtaimen kaupan purkamista koskeva riita-asia. Asiassa oli pidetty sovitteluistunto, jolloin asianosaiset A ja B olivat sopivat asian ja pyysivät käräjäoikeutta vahvistamaan sovinnon. Myöhemmin A oli ylimääräisessä muutoksenhakuhakemuksessaan vaatinut, että käräjäoikeuden […]

Kategoriat
Korkein oikeus Luottamuksensuoja Omaisuuden suoja Perustuslaki Sopimuksen syntyminen Vahingonkorvaus Valtio

KKO:2006:71: Oliko yhtiön ja valtion välillä syntynyt sopimus sekä oliko valtio velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko valtion ja yhtiön välille syntynyt sopimus, jonka rikkomisen perusteella valtiolle olisi syntynyt velvollisuus vaaditun korvauksen suorittamiseen. Yhtiön kanne liittyi sopimusrikkomukseen sekä vahingonkorvaukseen: yhtiön mukaan valtio oli rikkonut osapuolten välistä sopimusta sekä aiheuttanut yhtiölle vahinkoa. Valtio vastusti kannetta sillä perusteella, ettei valtion ja yhtiön välillä ollut sopimusta. Vahingonkorvaus voi perustua joko […]

Kategoriat
Kiskominen Oikeustoimen pätemättömyys Oikeustoimilain 31 § Oikeustoimilain 33 §

KKO:2003:48: Kysymys oli kaupan pätevyydestä tapauksessa, jossa iäkäs ja sairaalloinen vaimo myi miehelleen omistamansa osuuden heidän asuntonaan käyttämänsä huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista

A oli 23.1.1997 päivätyn kauppakirjan mukaan myynyt B:lle omistamansa osuuden osakkeista 200 000 markan kauppahinnalla. C, joka oli A:n ensimmäisestä avioliitosta ollut tytär, oli kanteessaan katsonut, ettei tämä luovutus ollut pätevä eikä näin ollen sitonut A:ta. C oli vaatinut, että käräjäoikeus vahvistaa sen, ettei A:n ja B:n välillä tehty kauppa sido A:ta. A:n tyttären eli […]

 279 näyttökertaa

Kategoriat
Huoneenvuokra Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokrasopimus

KKO:2020:57: Kaupunki oli asuinhuoneiston vuokrasopimuksen perusteella vaatinut vuokralaista suorittamaan erääntyneet sekä oikeudenkäynnin aikana erääntyvät vuokrat viivästyskorkoineen. Oliko vuokralainen voitu velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria siihen saakka, kunnes huoneisto oli luovutettu vuokranantajan hallintaan?

– KKO:2020:57 Diaarinumero: S2019/329Antopäivä: 12.8.2020Taltio: 1153ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2020:57 Vuokralaista ei voitu velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria siihen saakka, kunnes huoneisto oli luovutettu vuokranantajan hallintaan. Kun kantaja ei ollut edes väittänyt saatavaansa erääntyneeksi, kanne tuli tältä osin jättää tutkimatta. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta, Helsingin käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio ja tuomio 6.7.2018 nro 18/36465 ja Helsingin […]

 160 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Osakassopimus Osakeyhtiö Osakkeen lunastaminen Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2020:34: Osakassopimuksen mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajalla oli velvollisuus tarjota omistamansa yhtiön osakkeet muiden osakkeenomistajien lunastettavaksi, kun hänen päätoiminen työskentelynsä yhtiössä päättyy. Oliko osakkeiden suunnattuun lunastamiseen ollut osakassopimuksen perusteella tarkoitettua suostumusta?

– Diaarinumero: S2019/269Antopäivä: 12.5.2020Taltio: 633ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2020:34 Osakassopimuksen mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajalla oli velvollisuus tarjota omistamansa yhtiön osakkeet muiden osakkeenomistajien lunastettavaksi, kun hänen päätoiminen työskentelynsä yhtiössä päättyy. Yhtiöllä oli osakassopimuksen mukaan viime kädessä velvollisuus lunastaa osakkeet. Osakkeenomistajan A työsuhteen yhtiöön päätyttyä yhtiö oli ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättänyt A:n omistamien osakkeiden suunnatusta lunastamisesta hinnalla, jonka A oli ennen lunastamispäätöstä […]

 294 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Lisä- ja muutostyöt Rakennusurakka Reklamaatiovelvollisuus Työmaakäytäntö Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimus YSE 1983

KKO:2008:19: Mitä urakkasopimuksessa sovittiin? Millaista menettelyä urakoitsijalta edellytettiin, jotta sillä oli oikeus saada tavoite- ja kattohintaisessa rakennusurakassa rakennuttajalta korvausta lisä- ja muutostöistä ja jotta sillä oli oikeus saada urakkasuoritukseensa lisäaikaa?

– Diaarinumero: S2006/294Esittelypäivä: 30.1.2008Antopäivä: 10.3.2008Taltio: 360 Kysymys siitä, millaista menettelyä urakoitsijalta edellytettiin, jotta sillä oli oikeus saada tavoite- ja kattohintaisessa rakennusurakassa rakennuttajalta korvausta lisä- ja muutostöistä ja jotta sillä oli oikeus saada urakkasuoritukseensa lisäaikaa. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Taustaa YIT Yhtymä Oyj:n (sittemmin YIT Oyj, jäljempänä YIT) ja Kiinteistö Oy Hotelli Vilhon (sittemmin Kiinteistö Oy […]

 247 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Rakennusurakka Urakkahinnan loppusuoritus Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimus

KKO:2001:34: Kysymys urakkasopimuksen urakkahintaa koskevan ehdon tulkinnasta.

– Diaarinumero: S2000/428Esittelypäivä: 6.2.2000Antopäivä: 3.4.2001Taltio: 696 Kysymys urakkasopimuksen urakkahintaa koskevan ehdon tulkinnasta. ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA Kanne Lahden käräjäoikeudessa A Oy (jäljempänä urakoitsija) lausui Asunto Oy B.tä vastaan ajamassaan kanteessa, että se oli 27.4.1998 tehnyt asunto-osakeyhtiön kanssa pienurakkasopimuksen, jolla se oli sitoutunut suorittamaan asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden kunnostuksen ja maalaustyöt 3 120 000 […]

 148 näyttökertaa

Kategoriat
Altistamissopimus Korkein oikeus Rakennusurakka Urakkasopimus Yleiset sopimusehdot YSE 1983

KKO:2007:41: Sopimukseen perustuvan korvausvelan vanheneminen sekä oikeus vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta?

– Diaarinumero: S2006/403Esittelypäivä: 23.1.2007Antopäivä: 25.4.2007Taltio: 764 Rakennuttaja oli pitänyt taloudelliset loppuselvitykset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan kummankin kanssa erikseen, mutta urakoitsijoiden välillä loppuselvitystä ei ollut pidetty eikä sellaisen pitämisestä ollut sovittu. Kysymys siitä, oliko sivu-urakoitsija menettänyt oikeutensa vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta, kun se oli esittänyt määrältään yksilöidyn korvausvaatimuksen vasta rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä toimitettujen loppuselvitysten jälkeen. […]

 327 näyttökertaa