KKO:2011:77: Saako sopimussuhteen jatkuminen uutena määräaikaisena sopimuksena perustua kuluttajan passiivisuuteen?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko sopimusehto kohtuuton asiassa, jossa teleoperaattori oli käyttänyt kuluttajien kanssa matkapuhelinliittymistä tekemissään sopimuksissa ehtoa, jonka mukaan sopimus jatkui määräajan kuluttua umpeen uuden määräaikaisen sopimuskauden, jollei kuluttaja irtisanonut sopimusta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan sopimuksen jatkuminen uutena määräaikaisena sopimuksena ei voinut perustua kuluttajan passiivisuuteen, koska vaarana oli sopimuksen jatkuminen epähuomiossa kuluttajan tarkoituksen vastaisesti. Kyseinen sopimusehto oli kuluttaja-asiamiehen mukaan epäselvä ja harhaanjohtava. Myös markkinaoikeuden mukaan sopimusehdot olivat kohtuuttomia epäselvän ja harhaanjohtavan sopimusrakenteen vuoksi.

Markkinaoikeuden mukaan sopimusehdon kohtuullisuutta arvioitaessa on huomioitava sopimusten vaikutusten kokonaisarviointi. Lisäksi tässä tapauksessa Korkein oikeus katsoi, että sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on lain esitöiden (HE 8/1977 vp s. 34 – 37) mukaan otettava huomioon sopimuksen tai sopimusehdon kokonaisvaikutukset sekä asianomaisen alan erityispiirteet.

Lisäksi korkein oikeus totesi, että eduskunta on muutoksenhakemuksen ollessa vireillä korkeimmassa oikeudessa hyväksynyt hallituksen esityksen viestintämarkkinalain muuttamiseksi (HE 238/2010 vp). Lain 25.5.2011 voimaan tulleen 70 a §:n 3 momentin (363/2011) mukaan teleyritys ei saa jatkaa määräaikaista viestintäpalvelusopimusta uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kuluttajan kanssa tehtyä uutta kirjallista sopimusta.

Lue ratkaisu KKO:2011:77