KKO:2020:75: Kiinteistökaupan esisopimuksen pakottavan muotomääräyksen ohittaminen ja lainvastainen sovinto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, tuliko käräjäoikeuden ottaa kiinteistökaupan esisopimuksen muotovirhe viran puolesta huomioon sekä jättää vahvistamatta sopimus, jossa ei noudatettu kiinteistökaupan esisopimusta. Käräjäoikeudessa oli ollut irtaimen kaupan purkamista koskeva riita-asia. Asiassa oli pidetty sovitteluistunto, jolloin asianosaiset A ja B olivat sopivat asian ja pyysivät käräjäoikeutta vahvistamaan sovinnon. Myöhemmin A oli ylimääräisessä muutoksenhakuhakemuksessaan vaatinut, että käräjäoikeuden sovinnon vahvistamista koskeva ratkaisu puretaan sillä perusteella, että käräjäoikeus oli vahvistanut muotovaatimuksen vastaisen esisopimuksen kiinteistön kaupasta, jolloin käräjäoikeuden ratkaisu perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen.

Millä perustein lainvoiman saaneen tuomion saa purkaa? Lainvoiman saanut tuomio voidaan riita-asiassa purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen. Tuomioistuinsovittelussa saavutetun sovinnon vahvistaminen on lainkäyttöratkaisu, johon voidaan hakea myös muutosta. Korkeimman oikeuden mukaan purkuperusteet soveltuvat vain rajoitetusti sovinnon vahvistamista koskeviin ratkaisuihin. On kuitenkin huomioitava, ettei tuomioistuin saa vahvistaa sovintoa, jos se on lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka jos se loukkaa sivullisen oikeutta. Kuten yllä todettiinkin, tässä korkeimman oikeuden ratkaisussa vedottiin lain vastaisuuteen, sillä A:n mukaan sovinnon kohteena olevaa esisopimusta ei oltu tehty, koska se ei täyttänyt kiinteistökaupan esisopimuksen muotomääräyksiä.

Korkein oikeus katsoi, että kiinteistön kaupan ja sen esisopimuksen muotovirhe on otettava viran puolesta huomioon. Tämän takia käräjäoikeuden vahvistamaa sovintoa, joka ei täytä kiinteistön kaupan esisopimuksen pakottavaa muotomääräystä, on pidettävä lain vastaisena, sillä käräjäoikeuden olisi tullut ottaa tämä lainvastaisuus viran puolesta huomioon. Vielä korkein oikeus totesi, että käräjäoikeuden sovinnon vahvistamista koskeva ratkaisu oli perustunut ilmeisesti väärän lain soveltamiseen, jolloin käräjäoikeuden vahvistama sovinto oli purettava kokonaisuudessaan.

 

Katso ratkaisu KKO:2020:75