KKO:2010:23: Oliko kuljettaja auton pysäköimisellä sitoutunut taulujen tarkoittamaan sopimukseen?

Tapauksessa oli kysymys siitä, että auto oli pysäköity yksityiselle alueelle, johon oli asetettu opastetauluja, joiden mukaan pysäköinti oli sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan saaneille. A kiisti valvontamaksun suoritusvelvollisuuden syntymisen yksityisen pysäköinninvalvojan opastetaulun ohittamisen sillä perusteella, että yksityisellä pysäköinninvalvojalla ei ollut oikeudellista perustetta määrätä tai kerätä valvontamaksua. Lisäksi A:n mukaan mitään sopimusta valvontamaksun määräämisestä ja keräämisestä ei olut syntynyt yksityisen pysäköinninvalvojan ja yksityiselle alueelle pysäköivän välille.

Yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu sopimukseen. Syntyyko sopimus sen perusteella, että autoilija pysäköi auton alueelle, johon yksityinen pysäköinninvalvoja on asettanut ehdot? Todistustaakka sopimuksen syntymisestä on maksua vaativalla taholla, eli tässä tapauksessa yksityisellä pysäköinninvalvontayrityksellä. Se, joka vetoaa sopimukseen, täytyy osoittaa, että sopimus on syntynyt. Julkisessa pysäköinninvalvonnassa tällaista ei tarvitse osoittaa, koska kysymys ei ole sopimussuhteesta, vaan pysäköintivirhemaksu perustuu lain perusteella siihen, kuka on auton omistaja tai haltija.

Korkein oikeus katsoi, että ajoneuvon kuljettaja on tullut tietoiseksi siitä, että kysymyksessä oli yksityinen alue, jolla pysäköinti oli kielletty ja että kiellon vastaiseen pysäköintiin liittyi 40 euron suuruinen valvontamaksu. Siten kuljettaja, joka oli kiellon vastaisesti pysäköinyt ajoneuvon tällaiselle alueelle, oli velvollinen suorittamaan valvontamaksun. Tosin korkeimman oikeuden kaksi jäsentä olivat eri mieltä ja katsoivat, ettei sopimus synny sillä perusteella, että A oli pysäköinyt auton ehtojen vastaisesti kiinteistöyhtiön piha-alueelle.

Lue ratkaisu KKO:2010:23